Some of The Vessels God Used To Deliver CCC Hymns

Some of The Vessels God Used To Deliver CCC Hymns

ALICE IYABO BADA
1. CCC Hymn 205 – Olorun Oba Imole
2. CCC Hymn 376 -Jesu Olubaso okan mi
3. CCC Hymn 774 -Mimo ni Jesu Kristi
4. CCC Hymn 576 – Halleluyah l’atorun wa

MAWULAWOE
1. CCC Hymn 901 – Jesu emi yoo sin o

11 MONTH OLD DAUGHTER OF MARIE ZEVUNNU
1. CCC Hymn 229 – Emi Mimo sokale sarin wa

PAPA SBJ OSHOFFA
1. CCC Hymn 240 – Jesu Emi Mimo ni
2. CCC Hymn 4 – O Kristi Oba mi
3. CCC Hymn 460- Baba ni wakati yi
4. CCC Hymn 54 -Esin Esin Oluwa Olorun

EMMANUEL MAWUYON GOUTHON
1. CCC Hymn 2- Yah Rah Sah Rah
2. CCC Hymn 3 – Yah Rah Mah
3. CCC Hymn 56- Yah Gol Lah Mari Yah Nga Rih Yeh
4. CCC Hymn 226 – Hi-rah Jah -man

PROPHETESS WOLISATA
1. CCC Hymn 762 – Eyin ara ninu Kristi

WOLI ALEXANDRE YANGA
1. CCC Hymn 694 – Ka sise fun iwenumo emi wa

CHRISTINE OSHOFFA(WIFE OF SBJO)
1. CCC Hymn 406 – Jehovah Onibu Ore
2. CCC Hymn 529 -Gbeke re le Oluwa
3. CCC Hymn 384 – E je ka f’ope fun Baba

8 DAY OLD DORA OSHOFFA
1. CCC Hymn 377- E je ka f’ope fun Baba

EVANG. GOODWILL ABIASI
1. CCC Hymn 261 – Agbara na Baba wa lo n fun
2. CCC Hymn 731 – E gbe orin yin si oke
3. CCC Hymn 205 – Olorun Oba Imole
4. CCC Hymn 238 – Emi Mimo wa sarin wa
5. CCC Hymn 377- E je ka f’ope fun Baba

PA JOSEPH AWHANGONOU
1.CCC Hymn 330 – E yin Jesu,E yin Jesu

JULES BODJRENOU
1. CCC Hymn 176 – Baba palase latorun wa

MAD MAN
1. CCC Hymn 605 – Ka sowopo,la jo yin Baba

WOLI GASPER
1. CCC Hymn 378 – O ye wa ka f’ope fun Oba Oluwa

CCC YEMETU,IBADAN CHOIR
1. CCC Hymn 431 -Oluwa awa omo re de

EVANG. STEVE PELEMO
1. CCC Hymn 244 – Ojo Agbara na ti osan di oru
. h
AVSE EMMANUEL FALOLA
1. CCC Hymn 906 – Jesu ye titi aye

PROPHETESS FLORENCE ADENIYI
1. CCC Hymn 71 – Fara Sali
2. CCC Hymn 712 – Zevah Riyah
3. CCC Hymn 522 – Jorih-hah-Hihu
4. Hymn 876 – Emi ni ma se beru

AVSE L AKANJI
1. CCC Hymn – Agbara Emi Mimo wole

Facebook Comments

WhatsApp Us whatsapp

Click to Share MeetCCC Features To WhatsApp Friends